مقاله: بررسی دلالت روایات بر عدم جواز قیمت‌گذاری حاکم در شرایط طبیعی بازار

مقاله: بررسی دلالت روایات بر عدم جواز قیمت‌گذاری حاکم در شرایط طبیعی بازار
چکیده
در بحث قیمت‌گذاری در بازار اسلامی، مشهور فقیهان بر این باورند که حاکم اسلامی در شرایط طبیعی حق قیمت‌گذاری بر روی کالاهای موجود در بازار را ندارد. فقیهان برای مدعای خود به هفت روایت استدلال می‌کنند. این هفت روایت تنها یک دسته از ادله ایشان در بحث عدم جواز قیمت‌گذاریی حاکم در بازار اسلامی است که با مناقشه در این روایات، مدعای ایشان تضعیف می‌شود. این مقاله به روش تحلیلی، با بررسی هفت روایت وارد شده، به این نتیجه می‌رسد که این هفت روایت توان اثبات مدعای مشهور را ندارد. هر چند می‌توان با استناد به روایت سلمه حناط، به دلالت التزامی، ثابت کرد که حاکم، در شرایط طبیعی، حق قیمت‌گذاری در بازار اسلامی را ندارد.
کلیدواژه
قیمت‌گذاری، تسعیر، بازار اسلامی، حاکم اسلامی، روایات