استاد مدرسه علمیه فیضیه مازندران

حضرت آیت الله فاضل، مسئول مدرسه علمیه فیضیه مازندران، طی پیامی از حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای تدریس در آن مدرسه شریفه دعوت کرد.
این دعوت به خاطر تحصیل ایشان در مرکز آموزش عالی تربیت مدرس صورت پذیرفت.
در پی این دعوت، و قبول دعوت حجت الاسلام محمد صادق فاضل، ایشان به عنوان استاد مدرسه علمیه فیضیه مازندان مشغول به فعالیت شد.