بازدید دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران از مدرسه روحیه

حجت الاسلام محمد صادق فاضل، با حضور در مدرسه علمیه روحیه بابل، ضرورت پژوهش و رسالت جشنواره علامه حلی (ره) را تبیین کرد. ایشان در ادامه ساختار و پیکره مطلوب برای یک مقاله را تشریح کرد و در پایان نحوه ارزیابی اجمالی در جشنواره علامه حلی (ره) را توضیح داد