بازرس شورای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان مازندران

حجت السلام و المسلمین طاهری، مدیر حوزه علمیه استان مازندران، طی پیامی، از حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای عضویت در شورای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان مازندران دعوت کرد.
به موجب این پیام و در اولین جلسه شورای پژوهشی، حجت الاسلام محمد صادق فاضل به عنوان بازرس معاونت پژوهش حوزه علمیه استان مازندران منصوب شد.