ترتیب سؤالات فرعی باید به صورت منطقی باشد

یکی از اصول طراحی سؤالات فرعی این است که:

ترتیب سؤالات فرعی باید به صورت منطقی باشد

این عبارت بدین معناست که وقتی سؤالات فرعی طراحی می شوند، باید دید، وقتی می خواهیم مطلب را توضیح دهیم، کدام سؤال باید زودتر مطرح شود تا با حل آن، مسئله بعدی را بتوانیم مطرح کنیم.


برچسب ها :