سِمَت دادن به طلاب

مدیریت پژوهش در مدارس بسیار سنگین است، به خاطر همین، سعی کنید تا از طلاب برای انجام فعالیت های پژوهشی کمک بگیرید.

برای تشویق طلاب به فعالیت در عرصه پژوهش به آنها سمت بدهید:
* آنها را مدیر اجرایی یا سردبیر نشریه کنید.
* مدیریت گروه تشکلهای پژوهشی را به ایشان بسپرد.
* سایر طلاب را برای مشاوره پژوهشی (در مراحل اولیه پژوهش) به ایشان ارجاع دهید.
* و …

حتما توجه دارید که این توصیه، نه برای راحت تر کردن کار شما، بلکه برای ترویج پژوهش در بین طلاب است.
چرا که یکی از راهکارهای ترویج پژوهش، شخصیت دادن به طلاب در عرصه پژوهشی است.