جلسه هیئت امناء پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل

جلسه هیئت امناء پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل تشکیل شد. در این جلسه و به انتخاب اعضاء جلسه، حجت الاسلام مجتبی روحانی، رئیس پژوهشکده فقهی گردید و حجت الاسلام سید محمد هادی قائمی، نایب ایشان شد.
همچنین حجت الاسلام محمد صادق فاضل به عنوان دبیر هیئت امناء انتخاب گردید.
در این جلسه با تشکر از زحمات یک ساله جناب حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای راه اندازی و ریاست پژوهشکده، حجت الاسلام هادی قنبری به عنوان رئیس پژوهشکده انتخاب شد.