حضور دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران در مدارس علمیه گلوگاه بابل

دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، جهت دیدار با طلاب مدارس علمیه فاطمیه و شهید امیری گلوگاه بابل، در این مدارس حضور پیدا کرد.

حجت الاسلام محمد صادق فاضل، در مدرسه فاطمیه، علت اهتمام حوزه علمیه به امر پژوهش و فلسفه راه اندازی جشنواره های علامه حلی (ره)، بانوی کرامت و رشد را تشریح کرد. و در ادامه طلاب این مدرسه را به امر پژوهش ترغیب نمود.

استاد روش تحقیق حوزه علمیه شهرستان بابل در مدرسه شهید امیری نیر، ضرورت پژوهش را تشریح کرد و ساختار مقاله و شیوه ارزیابی اجمالی در جشنواره علامه حلی (ره) توضیح داد.