حضور دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران در مدرسه زرگرشهر

حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای دیدار با طلاب مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) زرگرشهر، در این مدرسه حضور پیدا کرد.

دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، در نشستی صمیمی، ضمن یادآوری دوره های آموزشی گذشته این مدرسه، ساختار مقاله و شیوه ارزیابی اجمالی جشنواره علامه حلی (ره) را برای طلاب مدرسه امام حسن مجتبی (ع) تشریح کرد.