رئیس کانون تفکر بسیج طلاب حوزه مقاومت سعید العلماء بابل

در پی تشکیل نخستین جلسه کانون تفکر سپاه استان مازندران و حضور حجت الاسلام محمد صادق فاضل در این نشست، مقرّر شد تا هر یک از اعضاء کانون تفکّر برای تغذیه این جلسه، یک کانون تفکّر در قشر خود برگزار کنند.
بر این اساس، حجت الاسلام محمد صادق فاضل اقدام به تشکیل کانون تفکر بسیج طلاب حوزه مقاومت سعید العلماء کرد.
در اولین جلسه، و با برگزاری انتخابات، حجت الاسلام محمد صادق فاضل به عنوان رئیس کانون تفکر انتخاب شد.