راهنمایی تحقیقات پایانی سطح دو

الف. مصوب
۱٫ رئوس ثمانیه کتاب تجرید الإعتقاد؛
۲٫ رزق طالبان علم؛ گستره، شرایط و موانع؛

ب. غیر مصوب