موضوعات اقتصاد مقاومتی

.

* استفاده از ظرفیت کودکان برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی (ویژه معلمین و روحانیون)
* نقش طلاب و روحانیون در تحقق اقتصاد مقاومتی
* نقش زن در تحقق اقتصاد مقاومتی
* جلوه های اقتصاد مقاومتی در رفتار امام حسین (علیه السلام)