پایان دوره آموزشی بسیج

%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac