کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجله های آی.اس.آی

%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7