کارگاه آموزشی «استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پژوهشی»

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87