کاربرد نشان سؤال «؟»

کاربرد نشان پرسش «؟»

  1. پایان جمله پرسشی مستقیم؛ مانند: جنگ علی و معاویه چگونه درگرفت؟
  2. پس از واژه یا جمله‌ای که نسبت به درستی آن تردید داریم. در این صورت نشان پرسش درون پرانتز «()» قرار می‌گیرد؛ مانند: تلفات زلزله در بم ۲۰۰ هزار نفر (؟) بوده است.
  3. برای ریشخند یک موضوع. در این صورت نیز نشانه پرسش درون پرانتز «()» قرار می‌گیرد؛ مانند: یازده سپتامبر گواه مظلومیت ملت آمریکا تلقّی می‌شود (؟)