ضرورت طرح بینش مطهر

.

برای پاسخ به این دو سؤال که:
۱٫ چرا شهید مطهری؟
۲٫ چرا طرح بینش مطهر؟
می توانید از این فایل استفاده کنید

.