چند نکته درباره عنوان مقاله

.

  • نخستین قسمتی است که می‌تواند توجه مخاطبان را به خود جلب کند.
  • باید با موضوع تحقیق هماهنگ بوده و در ارتباط باشد.
  • باید از نظر جمله‌بندی و جذابیت مناسب باشد.
  • به هیچ وجه نبایداز اصطلاح و یا علامت اختصاری استفاده کرد.
  • باید رسا و قابل درک باشد
  • به گونه‌ای انتخاب شود که جهت‌گیری و پیش‌داوری خاصی را القا نکند.
  • در عنوان نباید نظر محقق به خواننده تحمیل شود
  • بهتر است واژه‌های کلیدی و بنیادین مقاله در عنوان نیز دخالت داده شود؛ بدین صورت که عنوان حاوی کلماتی باشد که در تحقیق نقش اساسی دارند.
  • نتیجه پژوهش به صورت قانونی اثبات شده در عنوان نباید آورده شود.
  • عنوان مقاله فاقد نتیجه‌گیری است.