چرا به بیان مسئله نیاز داریم؟

.

الف. به خود و خواننده تحقیق نشان دهیم که چرا تحقیق‌مان مهم است.

ب. ابعاد تحقیق را روشن کنیم

ج. خلأهای علمی موجود در آن زمینه را پررنگ نموده، هنرمندانه نشان دهیم که نتایج تحقیق‌مان چگونه در پاسخ به خلأهای موجود می‌تواند مؤثر باشد

د. واژه‌های تخصصی و یا خاص در تحقیق خود را بیان کنیم.


برچسب ها :