آثار ماندگار جهان با تفکر و تعمّق به وجود آمده‌اند

 

استاد حسین دهنوی در کتاب “روش تحقیق” توصیه می‌کند:

محقق پس از انتخاب موضوع، مدتی باید در مورد آن تفکر کند تا مطالب مربوط به موضوع را که در بایگانی ذهن وجود دارد، بیرون آورد.
کسی که فقط مطالبی را از منابع مختلف گرد می‌آورد و آنها را در اثر خود نقل می‌کند، کارش ارزش زیادی ندارد.
آثار ماندگار جهان با تفکر و تعمّق به وجود آمده‌اند.