موضوعات کلامی

.

* نقد نظریه «اسلام رحمانی»؛
* نقش امامت برای رسیدن به توحید واقعی؛
* مبانی کلامی مردم سالاری دینی؛
* عصمت حضرت صدیقه طاهره از نگاه قرآن و روایات؛
* تفسیر روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛