اسباب افزایش روزی از نگاه روایات

 

مهدی کشتکار سرخی

 

چکیده
رزق و روزی یکی از مهمترین نیازهای انسان است. به همین جهت ادامه زندگی بشر، بدون اینکه این نیاز او برآورده شود، ممکن نیست. خدای متعال، که به همه چیز آگاه است، روزی رسانی انسان را به عهده گرفت، در قرآن کریم تضمین روزی‌ها را وعده داده است. امامان معصوم علیه السلام به تبعیت از خداوند سبحان در روایات به ضمانت روزی از طرف خداوند اشاره کرده‌اند و در کنار آن اسباب افزایش رزق و روزی را مطرح نموده‌اند. اما متأسفانه برخی مردم، افزایش رزق را در افزایش ریالی مال می‌دانند و برای رسیدن آن در برخی موارد دست به کارهایی می‌زنند که از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع اعلام شده است. این مقاله به روش توصیفی و با مراجعه به روایات امامان معصوم، اسباب افزایش رزق و روزی را بررسی کرده و در نهایت ۱۳ سبب از مهم‌ترین اسباب افزایش رزق و و روزی را با استناد به روایات مطرح می‌کند.

 

کلیدواژه
رزق و روزی، افزایش روزی، روزی رسان، تضمین روزی، روایات

 

دانلود مقاله: اسباب افزایش روزی از نگاه روایات