تخصص

رج عنوان سطح سال شروع توضیحات
۱٫ پژوهش و تحقیق تخصص ۱۳۹۰  
۲٫ تدریس روش تحقیق تخصص ۱۳۹۳  
۳٫ تدریس کتب فقهی تخصص ۱۳۸۰  
۴٫ نظام اصیل حوزه و روحانیت تخصص ۱۳۸۹  
۵٫ مهارت‌های تدریس تسلط ۱۳۸۵  
۶٫ تدریس کتب اصولی تسلط ۱۳۸۸  
۷٫ طراحی آموزشی تسلط ۱۳۹۱  
۸٫ ویراستاری تسلط ۱۳۹۴  
۹٫ نرم‌افزار Word تسلط ۱۳۸۰  
۱۰٫ کتابداری و کتابخانه‌داری تسلط ۱۳۸۰  
۱۱٫ سیره شهدا آشنایی ۱۳۹۰  
۱۲٫ کتب شهید مطهری آشنایی ۱۳۹۰  
۱۳٫ مهدویت آشنایی ۱۳۹۰  
۱۴٫ مبانی تعلیم و تربیت آشنایی ۱۳۸۷  
۱۵٫ روانشناسی پرورشی آشنایی ۱۳۸۵  
۱۶٫ ادبیات فارسی آشنایی ۱۳۸۹  
۱۷٫ نرم‌افزار SPSS آشنایی ۱۳۹۵