توقف طلاب در مسیر پژوهش

یکی از مشکلات طلاب در عرصه پژوهش این است که هنگام برخورد با مانع و مشکل در مسیر پژوهش، به جای برطرف کردن مانع و حل مشکل، توقف می‌کنند.

با توجه به این مشکل، وظیفه ما این است که وقتی طلبه‌ای کار پژوهش را آغاز کرد، به صورت مرتب او را رصد کنیم تا به مانعی برخورد نکند، یا در صورت بروز مشکل در مسیر پژوهش، توقف ننماید.