سابقه تحصیلی

رج سطح تحصیلی محل تحصیل سال توضیحات
۱٫ اول ابتدایی مدرسه سعدی؛ بابل ۶۸-۶۹  
۲٫ دوم تا پنجم ابتدایی مدرسه شیخ مفید؛ قم مهر ۶۹ تا خرداد ۷۲  
۳٫ اول تا سوم راهنمایی مدرسه خاتم النبیین (ص)؛ قم مهر ۷۲ تا خرداد ۷۵  
۴٫ پایه اول تا دهم حوزه مدرسه علمیه فیضیه مازندران؛ بابل مهر ۱۳۷۵ تا تیر ۸۴  
۵٫ درس خارج اصول فقه حوزه علمیه قم مهر ۸۴ تا خرداد ۸۸ حضرت آیت الله سبحانی
۶٫ درس خارج فقه حوزه علمیه قم ۸۴-۸۵ جضرت آیت الله مکارم شیرازی
۷٫ سطح سه حوزه مرکز آموزش عالی تربیت مدرس؛ قم بهمن ۸۴ تا خرداد ۸۷  
۸٫ دریافت مدرک علمی سطح یک حوزه علمیه قم اسفند ۱۳۸۴  
۹٫ دریافت مدرک علمی سطح دو حوزه علمیه قم اسفند ۱۳۸۴  
۱۰٫ دریافت علمی مدرک سطح سه حوزه علمیه قم مهر ۱۳۹۳  
۱۱٫ آغاز دریافت مدرسه سطح چهار حوزه علمیه قم آبان ۱۳۹۳ در حال تدوین