نائب رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل

پنجمین محمع عالی بسیج شهرستان بابل با ریاست حجت الاسلام محمد صادق فاضل تشکیل شد.
در این مجمع با برگزاری انتخابات جناب سرهنگ محمد آقاجانی برای دو سال رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل انتخاب شد و حجت الاسلام محمد صادق فاضل نائب رئیس دوم این مجمع گردید.