کارگاه آموزشی «شیوه نگارش مقالات پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان»

%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c