نشریه علمی «نامه فقهی مدرسه علمیه فیضیه مازندران»

حسب الأمر مدیر مدرسه علمیه فیضیه مازندران، حجت الاسلام محمد صادق فاضل مأمور راه اندازی یک نشریه با رتبه علمی پژوهشی شد.
در این راستا، هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی انتخاب شده، اولین جلسه هیئت تحریریه در دفتر معاونت پژوهش مدرسه علمیه فیضیه مازندران تشکیل شد. در این جلسه، حجت الاسلام هادی قنبری به عنوان مدیر مسئول، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی فاضل به عنوان سردبیر انتخاب شدند. حجت الاسلام محمد صادق فاضل نیز مدیر اجرایی و مسئول پی گیری نشریه شد.
در همین جلسه نشریه به عنوان «نامه فقهی مدرسه علمیه فیضیه مازندران» نامگذاری گردید.