روش‌های تبیین مسئله

محقق می‌تواند با استفاده از یک یا چند روش پیشنهادی آتی مساله تحقیق خود را بیان کند:

روش اول: بیان خلاء علمی؛ نشان دهید که چه خلاء علمی وجود دارد که می‌خواهید آن را پر کنید و دقیقا چه چیزی را نمی‌دانید.

روش دوم: طرح مستقیم پرسش(ها)؛ سؤال یا سؤالاتی را که قرار است تحقیق شما به آن پاسخ دهد، به طور مستقیم مطرح کنید.

روش سوم: مخالفت با پیشینه؛ تحقیق و اندیشه‌ای را که قبل از شما بوده، مطرح کرده، با آن مخالفت کنید.

روش چهارم: ادامه یک سیر مطالعه؛ توضیح دهید که تحقیق شما در ادامه یک خط مطالعاتی بوده است و شما قصد دارید آن را تکمیل کنید.


برچسب ها :