منتخبین چهارمین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران

.

پس از تشکیل شورای علمی جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، منتخبین چهارمین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران مشخص شدند.

.