شاخصه‌های امنیت در حوزه رسانه از دیدگاه فقه امامیه

.

عنوان:
شاخصه‌های امنیت در حوزه رسانه از دیدگاه فقه امامیه

.

اهداف تحقیق

هدف کلی:
بیان چگونگی ایجاد امنیت توسط فقه امامیه در حوزه رسانه

اهداف جزئی:
۱- کارکرد فقه امامیه در حفظ و پاسداری از امنیت در حوزه رسانه
 2-تعیین محدوده فعالیت رسانه جهت حفظ امنیت
۳- ارائه شاخص‌هایی جهت امنیت بخشی در حوزه رسانه با توجه به قواعد فقهی

.

سؤال اصلی و فرعی

سؤال اصلی؛
مبانی فقهی امنیت در حوزه رسانه باتوجه به فقه امامیه چیست؟

سؤالات فرعی؛
۱. مهم‌ترین شاخص‌های امنیت در حوزه رسانه چه مواردی هست؟
۲. مناسبات فقه و امنیت در حوزه رسانه چگونه است؟
۳. آیا درابواب فقهی به محدوده فعالیت رسانه‌ای اشاره شده است؟
۴-رابطه دین و رسانه چیست؟
۵-آیا بر فقه امامیه واجب است که شاخصه‌های امنیت را حفظ و پاسداری کند؟

.

فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:
فقه امامیه در مباحثی مانند حرمت نشر اکاذیب، تهمت، مقدسات اسلامی و… به تبیین مبانی فقهی امنیت در حوزه رسانه پرداخته است.

فرعی:
یکی از مهمترینکارکردهای مثبت و بسیار مهم رسانه، ایفای نقش در ایجادنظم و امنیت عمومی است.
در دیدگاه فقه اسلامی شیعه، حاکم اسلامی وظیفه حفظ مملکت اسلامی از سلطه بیگانه بر فرهنگ و سیاست و اقتصاد جامعه را دارد و از حفظ اسلام دفاع می‌کند.
حاکم اسلامی برای برقراری امنیت از ابداب فقهی نظیر حرمت نشر اکاذیب، افتراء، غیبت و… از حدود فقهی استفاده می‌کند.

.

اما ایراداتی که از ایشان گرفتم:

سؤال اصلی ایراد دارد.
وقتی که عنوان شما درباره «شاخصه های امنیت …» است، نمی توانید سؤال اصلی را بر روی «مبانی امنیت …» ببرید
همواره توجه داشته باشید که سؤال اصلی باید عین عنوان شما باشد و تنها تفاوتشان در این است که سؤال اصلی به صورت پرسشی است.

پس پیشنهاد من برای سؤال اصلی این است:
از دیدگاه فقه امامیه، امنیت در حوزه رسانه چه شاخصه هایی دارد؟

.

در تعیین اهداف هم دچار همین مشکل شدید، وقتی که عنوان شما «شاخصه های امنیت …» است، پس هدف اول و دوم شما اشتباه خواهد بود

.

در سؤالات فرعی هم همین مشکل دیده می شود
سؤال فرعی اول، همان سؤال اصلی است
سؤالات فرعی بعدی نیز یا جزء مبانی نظری هستند و یا اینکه از موضوع خارجند

.

فرضیه شما چند اشکال دارد:

۱٫ در فرضیه هیچ گاه از «و …» استفاده نمی شود. بلکه باید تمام موارد را ذکر کنید

۲٫ جمله آن اینگونه نوشته می شود: «به نظر می رسد که از نگاه فقه امامیه، شاخصه های امنیت در فقه امامیه عبارتند از: حرمت نشر اکاذیب، تهمت، عدم اهانت به مقدسات اسلامی»

۳٫ این مواردی که ذکر کردید، آیا شاخصه های امنیت در فضای مجازی هستند یا شرایط فقهی استفاده از فضای مجازی؟؟؟

.

در میان فرضیات فرعی شما، فرضیه دوم خوب است؛ اما فرضیه اول، پیش فرض شماست. فرضیه سوم هم، همان اشکال سومی را دارد که در پیام قبلی مطرح کردم